انجیلِ درو کردن

ما در درون خود دو نیروی متضاد داریم: فطرت گناه و فطرت جدید. پولس رسول در کتاب غلاطیان می‌گوید، روح می‌تواند بر بدن جسمانی غلبه کند. همه چیز به آنچه در باغ زندگی خود می‌کاریم بستگی دارد. اگر بذر خدا را در زندگی خود بکاریم، میوه روح، عشق، شادی، صلح، صبر، مهربانی، خوبی، وفاداری، نرمش و خویشتنداری خواهد بود. ما باید بذری بکاریم که روح را خشنود کند و حاصل آن زندگی ابدی باشد.

دروس صوتية :

Back to: غلاطيان – دوم تيموتا‍ئوس

Comments are closed.