بچشید و ببینید

ناامیدی یک مشکل بزرگ در دنیای ما است، اما آرزوی خداوند این است که امیدی را که در درون ما نهاده است، ما را به سمت ایمان و رابطه شخصی با او سوق دهد. خدا ما را دعوت می‌کند ببینیم که خدای خوبی داریم و آن را بچشیم، از او پیروی کنیم و به کلامش ایمان بیاوریم. کسانی که به خدا توکل می‌کنند، متنعم می‌شوند چرا که با امید و ایمان، قدرت می‌یابند و نیز خوش عهدی خدا را در تأمین، محافظت و نجات خود ملاحظه می‌کنند.

دروس صوتية :

Back to: ايوب – غزلی از غزلها

Comments are closed.