انجیل معکوس شده

آیا می‌توانید آنقدر خوب باشید که نجات پیدا کنید یا رستگار بمانید؟ پولس می‌گوید چنین تفکری مربوط به بدن جسمانی است. وقتی پولس شنید که انجیل حقیقی را کنار گذاشته و انجیل‌هایی را که بر اساس اعمال است تبلیغ می‌کنند، در پاسخ به غلاطیان توضیح داد که ما را بر اساس ایمان مورد قضاوت قرار می‌دهند نه بر اساس کارها. پولس ادامه داد که تنها راه زندگی، مصلوب شدن با مسیح است؛ منظور پولس مردن نبود بلکه او در مورد زندگی همراه با ایمان به مسیح صحبت می‌کرد.

دروس صوتية :

Back to: غلاطيان – دوم تيموتا‍ئوس

Comments are closed.