برکت بخشش

در زبور 32 و 51، داوود درباره احساساتی صحبت می‌کند که همه ما می‌توانیم آنها را با احساسات وابسته به گناه مرتبط کنیم. سرودهای روحانی که در خصوص اعتراف و بخشش هستند، آسودگی و نشاطی که در بخشش گناهان توسط خدواند است و نعمت لطف و بازگشت بسوی خداوند را به ما نشان می‌دهد. زبور 139، خدایی را که ما بسوی او دعا می‌کنیم توصیف می‌کند. خدا همه چیز را در مورد ما می‌داند و می‌فهمد، بنابراین او وکیل بی‌عیب و نقص ما در مواقع سختی است.

دروس صوتية :

Back to: ايوب – غزلی از غزلها

Comments are closed.