انجیل تحریف شده

پولس در کتاب 2 قرنتیان، کسانی را که در کلیسا هستند دعوت می‌کند تا خود را امتحان کنند تا ببینند آیا واقعاً در مسیح ذوب هستند. کتاب بعدی که ما مطالعه می‌کنیم نامه پولس به غلاطیان است که در آنجا رهبران یهودی به آنها اینگونه می‌آموختند که برای نجات و سالم ماندن باید از قوانین یهود پیروی کرد. پولس گفت که اگر کسی انجیل متفاوتی را تبلیغ کند، باید او را طرد کرد و مورد نفرین خدا خواهد بود، زیرا انجیلی که پولس تبلیغ می‌کرد از طرف خدا بود و نه از طرف انسان.

دروس صوتية :

Back to: غلاطيان – دوم تيموتا‍ئوس

Comments are closed.