فیض بخشش

در کتاب 2 قرنتیان 8-9، پولس در مورد پیشنهادی که به مومنان آزار دیده در بیت‌المقدس شد می‌نویسد. پولس رفاقت وفادار فیلیپیان را شرح می‌دهد که شاهکاری در موضوع رفاقت کتاب مقدس است. خدا هدایای ما را قبول می‌کند، ولی این پذیرش بر اساس اندازه هدیه نیست بلکه بر اساس نگرشی است که ما در اعطای آنها داریم – فیلیپیان حتی در فقر هم سخاوتمندانه بخشش می‌کردند. انگیزه‌های ما باید عشق و سپاس باشد، و با خوشحالی بخشی از آنچه را که به ما داده است به خدا بازگردانیم.

دروس صوتية :

Back to: اول ودوم قرنتيان

Comments are closed.