راه حل تنش

کتاب زبور با مضمون احساسی غالباً سرودهای دعایی است، که در آن خواننده دعاها با خدا درباره نوع بشر که معمولاً خودش است صحبت می‌کند. در این اشعار می‌آموزیم که وقتی احساس اضطراب، ترس، عصبانیت، دلسردی، ناامیدی یا هر احساس دیگری را به خدا عرضه می‌کنیم، او از طریق این احساسات به ما کمک می‌کند و ما را به شکرگذاری و پرستش هدایت می‌کند. وقتی ما دچار پریشانی عاطفی هستیم، همیشه می‌توانیم به کتاب زبور متوسل شویم و برای غلبه بر استرس خود، به آرامش، اعتماد و دوستی برسیم.

دروس صوتية :

Back to: ايوب – غزلی از غزلها

Comments are closed.