برتری خادم

پولس علاوه بر تجربه‌ای که در هنگام روبرو شدن با عیسی در جاده دمشق داشت، در صحرای عربستان از عیسی تعلیم گرفت و او را به آسمان بردند و مکاشفه‌هایی برای او رخ داد که در کلام نمی‌گنجد. همچنین پولس خاری در گوشتش داشت که فرستاده‌ای از طرف شیطان بود. هیچ کس نمی‌داند که این خار دقیقاً چه بوده است، اما روشن است که خداوند از آن برای حفظ فروتنی در پولس استفاده می‌کرد و نیز از ضعف پولس برای نشان دادن قدرت خود استفاده کرده است. خدا دوست دارد کفایت خود را از طریق وابستگی ما نشان دهد.

دروس صوتية :

Back to: اول ودوم قرنتيان

Comments are closed.