خوشا به حال آن کسی که ….

بسیاری بر این باورند که خداوند باید به همه نعمت بدهد فرقی ندارد شخص چه انتخابی کرده و چه اعتقاداتی دارد. اما در کتاب مقدس کاملاً واضح شرح داده شده است که برای بسیاری از نعمت‌های خداوند شرایطی وجود دارد. انسانی که مشمول نعمت الهی شده بخاطر ایمان و انتخابش به این درجه رسیده است. در کتاب زبور قول داده شده به کسانی که پروردگار را دوست دارند و از او می‌ترسند و در راه او قدم بر می‌دارند، نعمت داده شود. در زبور 127 می‌آموزیم که چگونه خانواده یکی از فرصت‌های عالی ساختن انسان است که توسط خداوند به ما اعطا شده است.

دروس صوتية :

Back to: ايوب – غزلی از غزلها

Comments are closed.