نمایی از یک مرد برکت یافته

زبور سرود ستایش خداست! زبور 1، مانند بسیاری از سرودهای انسان برکت‌یافته، حقایق مثبت و منفی را ارائه می‌دهد. یاد می‌گیریم که افراد برکت‌یافته چه کاری انجام نمی‌دهند و چه کاری انجام می‌دهند. اعتقادات و انتخاب‌های ما در زندگی ارتباط زیادی با نحوه نعمت دادن خداوند به ما دارد. ما یاد می‌گیریم که چگونه افراد باخدا متنعم می‌شوند و بی‌خدایان نعمتی نمی‌بینند. هنگام خواندن زبور، باید از خود بپرسیم: من جزء کدام یک هستم؟

دروس صوتية :

Back to: ايوب – غزلی از غزلها

Comments are closed.