وظایف خادم

برخی افراد در کلیسای کورینت حمله به رسالت پولس را آغاز کردند، برخی دیگر توانایی‌های گفتاری او را مورد انتقاد قرار می‌دادند، و عده‌ای دیگر فکر می‌کردند که وی دیوانه شده است. در کتاب 2 قرنتیان، پولس از اعتبار خود به عنوان رسول و ماهیت مأموریت خود دفاع می‌کند. وی توضیح می‌دهد که چگونه می‌توان به خاطر انجیل، رنج و محنت‌ها را متحمل شد و از این رفتار استفاده کرد تا ما به عنوان خدمتگزاران آسایش خدا، صلاحیت بدست آوریم. پولس می‌گفت که زندگی و مأموریت او آشتی و بازگرداندن مردم برای رفاقت با خداست.

دروس صوتية :

Back to: اول ودوم قرنتيان

Comments are closed.