او مرا می خواباند

کتاب زبور حضرت داوود، شامل اشعار مقدس در خصوص عبادت، ستایش و دعاست. زبور دارای چهار مضمون اصلی بصورت سرود است: سرود درباره کسانی که سعادتمند شده‌اند، سرود درباره احساساتی که حس می‌کنیم، سرودهایی در مورد عبادت و سرودهایی در مورد پیشگویی مسیح که خواهد آمد. معروف‌ترین سرود روحانی و زیباترین توصیف رابطه بین خدا و انسان، زبور 23 است. در این سرود که در مورد انسان برکت‌یافته است، خداوند به عنوان یک چوپان خردمند و مهربان به تصویر کشیده می‌شود.

دروس صوتية :

Back to: ايوب – غزلی از غزلها

Comments are closed.