هسته ی کاریزما

پولس راه‌حل‌های زیادی برای مشکلات کلیسا ارائه داد، اما او راه‌حلی ارائه داد که می‌تواند برای تمام مشکلات معنوی که مسیحیان با آن روبرو هستند، استفاده شود. این راه‌حل، عشق الهی است، شیوه‌ای که خدا ما را دوست دارد و شیوه‌ای که ما باید دیگران را دوست داشته باشیم. در فصل 15، پولس اعلام می‌کند که رستاخیز عیسی مسیح بخشی حیاتی از انجیل است و بنیان کل سیستم اعتقادی مسیحیت ما را شامل می‌شود. زیرا اگر رستاخیز در کار نباشد، باید خیلی افسوس بخوریم.

دروس صوتية :

Back to: اول ودوم قرنتيان

Comments are closed.