پادشاهی تو بیاید

یکی از تأکیدات اصلی انجیل متی، پادشاهی آسمانهاست. عیسی به عنوان پادشاه یک قلمرو ابدی و معنوی به این جهان خواهد آمد، برای هر کسی که به خدا ایمان داشته باشد گشایش ایجاد می‌کند و خدا را ارباب زندگی او می‌کند. وقتی دعا می‌کنیم دعا می‌کنیم که پادشاهی او فرا برسد. تمام زندگی ما بر این هدف متمرکز است: دیدن سلطنت روحانی خدا که با قدرت روح‌القدس در زندگی و جهان ما برقرار خواهد شد.

دروس صوتية :

Back to: عهد جدید مقدمه: متی

اترك تعليقاً