اشخاص شرکا و والدین

در کتاب پیدایش این آموزه وجود دارد که انسان هم‌شکل و مثل خدا آفریده شده است: از نظر معنوی، آفرینندگی، تفکر، احساس و توانایی برقراری ارتباط. هنگامی که آدم و حوا مرتکب گناه شدند، این تصویر مخدوش شد. بقیه کتاب مقدس به چگونگی بازگشت انسان گناهکار به خدای مقدس می‌پردازد. خداوند ابتدا آدم و سپس حوا را آفرید، خداوند زن را خلق کرد تا مکمل مرد باشد. ازدواج برای این است که زن و مرد منحصراً یکی شوند، و این نقشه کامل خداوند است. زن و مرد هرچه به خدا نزدیکتر می‌شوند، در حقیقت به یکدیگر نزدیکتر می‌شوند.

دروس صوتية :

Back to: پيدايش – سفر خروج

Comments are closed.