سی دلیل کتاب مقدسی برای رنج کشیدن مردم

چرا صالحان دچار رنج و محنت می‌شوند؟ این سوالی است که هزاران سال است مردم می‌پرسند. به طور معمول وقتی افراد بد یا شرور دچار رنج و محنت می‌شوند از خود نمی‌پرسیم چرا یا حتی تعجب نمی‌کنیم، اما چرا افراد خوب دچار رنج می‌شوند؟ نه تنها در کتاب ایوب به این سوال پرداخته شده، بلکه بسیاری از قسمتهای دیگر کتاب مقدس نیز چنین سوالی را مطرح می‌کنند. در حقیقت، مسئله ابتلاء به رنج و محنت تقریباً در تمام کتاب‌های مقدس وجود دارد. کتاب مقدس دلایل زیادی ارائه داده که به ما کمک می‌کند متوجه شویم چرا مبتلا به رنج می‌شویم.

دروس صوتية :

Back to: ايوب – غزلی از غزلها

Comments are closed.