همه چیز ها برای انسان

پولس در مورد مسائل دشوار در کلیسا و چگونگی اعمال اصول آزادی مسیحی در این مسائل دستورالعمل‌هایی را ارائه می‌دهد: خوردن غذای قربانی شده برای بتها، نحوه برگزاری عشاء ربانی و اینکه چگونه افراد قوی‌تر در ایمان باید مراعات افراد ضعیف‌تر را بکنند. مسئله این نیست که چه چیزی درست یا غلط است، بلکه مسئله این است چه امری موجب ستایش خداوند می‌شود، چه چیزی منجر به نجات دیگران می‌شود و چه عواملی برای دیگران سودمند است. پولس بعداً اینگونه بیان می‌کند كه این اصول باید با عشق بیان شود.

دروس صوتية :

Back to: اول ودوم قرنتيان

Comments are closed.