راهنمای ازدواج

نامه اول به قرنتیان بخش 7 به عنوان فصل ازدواج در کتاب مقدس شناخته می‌شود. ادر این بخش به سوالات مربوط به ازدواج، مجردی، طلاق، ازدواج مجدد و روابط جسمانی در ازدواج پرداخته می‌شود. در این بخش، برنامه خدا برای ازدواج و حالت‌های مختلف مسئله نشان داده شده است. هنگامی که دو مومن از طریق ازدواج با هم یکی می‌شوند، در زندگی به یکدیگر متعهد می‌شوند زیرا معتقدند خدا آنها را بهم پیوند داده و برای ماندن در کنار یکدیگر باید به لطف او متکی باشند.

دروس صوتية :

Back to: اول ودوم قرنتيان

Comments are closed.