قلبهای دردمند

کتاب و زندگی ایوب دیدگاه خوبی در مورد چگونگی مواجهه با درد و رنج‌ها و امتحانات به ما ارائه می‌دهد. قوم خدا همیشه رنج دیده‌اند. زندگی دشوار و گیج‌کننده است و مسیحی شدن ما را از دردسرهایمان دور نمی‌کند. اما وقتی قلبمان جریحه‌دار می‌شود خدا برای ما پیامی دارد: درد و رنج اجتناب ناپذیر است، اما بدبختی اختیاری است. این پیام کتاب ایوب است.

دروس صوتية :

Back to: ايوب – غزلی از غزلها

Comments are closed.