انسان بیرونی و انسان درونی

کلام خدا شامل پنج کتاب شعر است که به عنوان کتاب یا نوشته‌های حکمت‌آمیز نیز شناخته می‌شوند: کتاب ایوب، زبور داوود، کتاب امثال، کتاب واعظ و نغمه سلیمان. در این کتابها، خداوند با قلبهای مردمش صحبت می‌کند زمانی که در رنج هستند (کتاب ایوب)، زمانی که عبادت می‌کنند (زبور داوود)، زمانی که با تصمیمات زندگی روزمره کنار می‌آیند (کتاب امثال)، زمانی که شک می‌کنند (کتاب واعظ)، و زمانی که روابط در ازدواج را بیان می‌کنند (نغمه سلیمان). خواسته خدا این است که ما از درون به بیرون تغییر کنیم.

دروس صوتية :

Back to: ايوب – غزلی از غزلها

Comments are closed.