محبتی که شفقت نشون میده

پولس اینچنین تعلیم می‌دهد که از آنجا که قلب انسان غالباً از دانش وی عمیق‌تر است، لذا باید قضاوت قلب انسان‌ها را به خدا بسپاریم. کتاب مقدس نمی‌گوید که هرگز نباید در مورد شخص دیگری قضاوت کنیم، بلکه ابتدا باید در مورد خود قضاوت کنیم، گاهی اوقات هم لازم است درباره کسانی که در گناه خود پافشاری می‌کنند قضاوت کنیم. انگیزه ما برای مقابله با گنهکاران همیشه باید عشق باشد، و این کار را با هدف بازگشت مجدد آنها بسوی خداوند و بدن مسیح انجام دهیم.

دروس صوتية :

Back to: اول ودوم قرنتيان

Comments are closed.