آیا مسیح تقسیم شده است؟

اولین مشكلی كه پولس به آن پرداخت، مسئله تفرقه بود. مومنان در خصوص رهبرانی که از آنها پیروی می‌کنند، اختلاف نظر و تفرقه دارند. پیام پولس این بود، ما باید از مسیح پیروی کنیم نه از رهبرانی که انسان عادی هستند. پولس اینچنین تعلیم می‌دهد که روح خدا به تنهایی امور معنوی را به انسان می‌آموزد. ما نمی توانیم حقیقت معنوی را به سادگی از طریق چشم، گوش یا قلب خود یاد بگیریم. ما باید حقیقت معنوی را از طریق روح‌القدس بیاموزیم که به ما توانایی شناخت و درک افکار خدا را می‌دهد.

دروس صوتية :

Back to: اول ودوم قرنتيان

Comments are closed.