حدس بزن چه کسی برای شام می آید؟

خدا را در زندگی استر مشاهده کنید، داستان زنی عبری که با یک غیر یهودی ازدواج کرد و با حفظ دودمان مسیح، قوم یهود را از نسل‌کشی نجات داد. یکی از مهمترین مضامین کتاب استر، توجه مطلق خداوند به زندگی مردمانش است، حتی در شرایطی که برای ما دردناک یا دشوار است و اینکه چگونه خداوند باعث می‌شود تمام امور برای کسانی که مطابق با اهداف او هستند، بخوبی کار کند.

دروس صوتية :

Back to: داوران – استر

Comments are closed.