خصوصیات رهبری

کتاب نحمیا هفت اصل عملی رهبری را برای انجام کار خدا به ما نشان می‌دهد. کتاب نحمیا قدرت، تعهد، درک، تمرکز، شجاعت، پشتکار و فداکاری کامل را برای انجام کار خدا به روش خدا نشان می‌دهد. این اصول که از زندگی نحمیا برگرفته شده است به ما نشان می‌دهد که چگونه می‌توان برای استفاده خدا در دسترس بود، زیرا برنامه خدا این است که از قدرت خدا در قوم خدا برای تحقق اهداف خدا طبق برنامه خدا استفاده کند.

دروس صوتية :

Back to: داوران – استر

Comments are closed.