اصلاح و جذبه در قرنتس

اولین نامه مذهبی پولس به قرنتیان، به کلیسایی که وی آن را خیلی خوب می‌شناخت نوشته شد، که در جهت تصحیح مشکلات و راهنمایی و تشویق مومنان به ایمان خود و تشویق ما به ایمان بود. پولس در یازده فصل اول به مشکلات خاص کلیسا می‌پردازد که مانع رشد معنوی و شاهد بودن هم به صورت فردی و هم به عنوان کلیسا می‌شود. چهار فصل آخر بخش سازنده‌ای است که راه‌حل‌هایی برای مشکلات کلیسا در آن زمان و در کلیساهای امروز ارائه می‌دهد.

دروس صوتية :

Back to: اول ودوم قرنتيان

Comments are closed.