عجایب کار خدا

کتاب عزرا به ما می‌آموزد که در بسیاری از اوقات، ناملایمات نشانه تأیید این موضوع هستند که کار خدا در حال انجام است. اما پیام عزرا در مورد شکست خوردن یا اغفال شدن توسط گروه مخالف نیست. اصول بسیاری وجود دارد که ما از عزرا می‌آموزیم و می‌توان آنها را به این صورت خلاصه کرد: برنامه خدا این است که از قدرت خدا در قوم خدا برای تحقق اهداف خدا طبق برنامه خدا استفاده کند.

دروس صوتية :

Back to: داوران – استر

Comments are closed.