انتشار مجدد پارسایی در روم

در کتاب رومیان، فصل 12-16، پولس بر کاربرد عملی حقایقی که در رابطه با خدا، کلیسا، سایر مومنان، دولت، جهان و خود ما مطرح کرده است، تأکید می‌کند. پولس به طور ویژه به این موارد می‌پردازد: مهمان نوازی، خدمت، فروتنی، بخشش، دعا، عزت، نمونه بودن، حوزه‌های خاکستری زندگی و اینکه چگونه اجازه دهیم عشق، روش پاسخ به اختلاف عقاید را مشخص کند. پولس با هدف اصلی خود موعظه‌اش را به پایان می‌رساند: رسیدن به جهان با انجیل عیسی مسیح.

دروس صوتية :

Back to: اعمال رسولان و رومیان

Comments are closed.