آیات مشابه عهد قدیم

اولین بازگشت از اسارت در بابل، بازسازی معبد به رهبری عزرا بود. عزرا یک نمونه عالی از رهبری خداگونه است و این درس توضیح می‌دهد که چگونه و چرا خداوند از مردی مانند عزرا استفاده می‌کند. کتاب‌های عزرا و نحمیا به همراه استر به عنوان کتاب‌های تاریخ پس از اسارت شناخته می‌شوند. کتابهای عزرا و نحمیا بسیار مشابه هستند. این دو کتاب اصول رهبری و انجام کار خدا را به روش خدا تعلیم می‌دهند.

دروس صوتية :

Back to: داوران – استر

Comments are closed.