دیگر چه!

در فصل 9 – 11 کتاب رومیان، پولس به حقایق بسیار عمیقی می‌پردازد که ما هرگز آنها را کامل درک نخواهیم کرد، که آموزه انتخاب و حاکمیت خداست. در کتاب رومیان 8:28 یاد می‌گیریم که می‌توانیم در همه چیز، حتی در موارد بد، به قضاوت خدا اعتماد کنیم، زیرا او قول می‌دهد که سرانجام خیر از آن بیرون خواهد آورد. تسلیم کردن خواسته خود در برابر خدا به خداوند اجازه می‌دهد اراده کامل خود را برای زندگی ما آشکار کند. زمانی که از خدا اطاعت می‌کنیم، رضایت خدا جلب می‌شود تا اراده خود را برای زندگی ما بیشتر نشان دهد.

دروس صوتية :

Back to: اعمال رسولان و رومیان

Comments are closed.