چیزهای از قلم افتاده

کتاب تواریخ همان دوره از تاریخ را پوشش می‌دهد که کتاب‌های سموئیل و پادشاهان پوشش می‌دهند. تواریخ به معنای چیزهایی است که از قلم افتاده است. این کتاب‌ها چشم انداز الهی خداوند را در مورد تاریخ عبری و پادشاهانی که در ایجاد احیا، ترمیم و اصلاح نقش اساسی داشتند، مورد توجه قرار می‌دهد. کلید فهم کتاب تواریخ این است: راههای خدا راههای ما نیستند، و افکار او افکار ما نیستند.

دروس صوتية :

Back to: داوران – استر

Comments are closed.