چهار پیروز و چهار قانون

پولس در کتاب رومیان 5 – 8 توضیح می‌دهد که معنای غلبه بر گناه و زندگی عادلانه برای مسیح در دنیای منحط چیست و این کارها تنها از طریق فیض او امکان‌پذیر است. در فصل 7 و 8، پولس ما را با چهار قانون معنوی آشنا می‌کند: قانون خدا، قانون گناه و مرگ، قانون روح زندگی در مسیح، که به ما اجازه می‌دهد بر گناهان و مرگ غلبه کنیم، و قانون طرز فکر. توجه به قانون روح، ما را آزاد می‌کند تا به لطف خدا به عنوان فردی مبری از گناه به صورت عادلانه زندگی کنیم.

دروس صوتية :

Back to: اعمال رسولان و رومیان

Comments are closed.