خدا و انسان – آنگونه که هست

کتاب رومیان شاهکار پولس در خصوص الهیات است. پولس آموزه اساسی در خصوص تبرئه از گناه بیان می‌کند (تبرئه یعنی اینکه خداوند افراد گنهکار را به دلیل مصائب عیسی مسیح، به عنوان فردی کاملاً درستکار اعلام می‌کند). او بر روی قدرت انجیل در تبدیل انسان‌های گناهکار ناصالح به صالحان استدلال می‌کند، زیرا به صلیب کشیدن عیسی مسیح می‌تواند ما را به انسانی صالح تبدیل کند. خبر خوب در مسیحیت این است که می‌توانیم خود را از گناهان تبرئه کنیم، درست مثل اینکه هرگز گناه نکرده‌ایم!

دروس صوتية :

Back to: اعمال رسولان و رومیان

Comments are closed.