راهکارهای منجی

انجیل‌ها به ما نشان می‌دهند که عیسی برای انجام مأموریت خود استراتژی دارد. استراتژی او برای رساندن پیام نجات‌بخش خود به دنیا شامل آموزش و تعلیم شاگردانش برای برآوردن نیازهای جهان بود. عیسی مکرر پیروان خود را از نظر استراتژیک بین خود و کسانی که نیاز به تهیه توشه ماوراء طبیعی از خداوند داشتند قرار می‌داد. طرح مسیح زنده که به پا خواهد خواست این است که همچنان از شاگردانش برای انتقال حقیقت مژده‌های نیکوی خود به کسانی استفاده کند که نیاز به نجات دارند.

دروس صوتية :

Back to: عهد جدید مقدمه: متی

اترك تعليقاً