آیا آفرینش باور کردنیه ؟

ما به عنوان معتقدان به کلام خدا، باید بفهمیم که روایت کتاب مقدس در خصوص خلقت و علم چگونه با یکدیگر ارتباط دارند. آفرینش در برابر فرضیه تکامل؛ دانشمندان درباره خلقت چه می‌گویند؟ خلقت گرایان در مورد علم چه می‌گویند؟ در صورت وجود، در چه مواردی این دو گروه با هم توافق دارند؟ این سوالات سه حلقه مفقوده در نظریه علمی را به ما نشان می‌دهد، خلاءهایی که فقط کتاب مقدس می‌تواند آنها را به صورت مناسب پر کند.

دروس صوتية :

Back to: پيدايش – سفر خروج

Comments are closed.