پادشاهان و انبیاء

کتب تاریخ پادشاهان و تواریخ به ما شرح می‌دهد وقتی قوم اسرائیل نخواست خدا پادشاه آنها باشد چه نتیجه‌ای حاصل شد. در این کتاب‌ها، هشدارهای بسیار خوبی از زندگی پادشاهان ستمکار خواهیم یافت و عبرت‌های بسیار خوبی از زندگی پیامبران باخدا مانند الیاس و الیشه پیدا خواهیم کرد. در کتاب 1 پادشاهان، ما با تجزیه قلمرو پادشاهی انسانی آشنا می‌شویم. در کتاب 2 پادشاهان، ما با اسارتهای غم‌انگیز آنها و لطف و صبر خداوند آشنا می‌شویم.

دروس صوتية :

Back to: داوران – استر

Comments are closed.