سه حقیقت گناه

ما از قدرت گناه در زندگی پادشاه داوود چیزهای زیادی می‌آموزیم. مجازات تاریکی گناه همانند یک مخمل سیاه است که یک جواهرفروش الماس خود را بر روی آن به نمایش می‌گذارد، و نیز قدرت و قیمت باعث درخشش هرچه بیشتر سه واقعیت رستگاری می‌شود. واقعیت اول رستگاری این است که عیسی مسیح مجازات گناه را بر می‌دارد. واقعیت دوم رستگاری این است که روح‌القدس از قدرت گناه نیرومندتر است. واقعیت سوم رستگاری این است که در نزد خداوند لکه‌های گناه با بخشش شسته می‌شود.

دروس صوتية :

Back to: داوران – استر

Comments are closed.