موعظۀ پولس

پولس سعی می‌کرد انجیل را با اشعار شاعران یونانی مرتبط کند و از خدایان ناشناخته آنها پیام بیاورد و این کار را بدون توهین در آتن انجام می‌داد، اما تعداد کمی به وی ایمان آوردند. بعداً می‌بینیم که پولس راحت‌تر و ساده‌تر انجیل می‌خواند و موعظه می‌کند و محکوم نمودن شنونده را به خدا واگذار می‌کند. پولس به بیت‌المقدس رفت با اینکه می‌دانست بدون شک در خطر و رنج خواهد افتاد. در حقیقت پولس تمام این کارها را به خاطر انجیل انجام داد و مانند عیسی، دوست داشت افراد گمراه را اولویت اصلی خود قرار دهد.

دروس صوتية :

Back to: اعمال رسولان و رومیان

Comments are closed.