الگوی پنتیکاست برای تأسیس کلیسا

مأموریت بزرگ دارای چهار بخش اصلی است (رهسپار شدن، تربیت شاگردان، تعمید و تعلیم). همه این موارد را می‌توانیم در کتاب اعمال ببینیم زیرا خداوند به روشنی نشان داد که انجیل برای همگان است: فیلیپ در سامریه موعظه می‌کرد و سپس برای تبلیغ به اتیوپی رفت و پطرس انجیل را در اختیار کورنلیوس، سرباز رومی گذاشت. پولس و بارناباس نیز این موضوع را نشان می‌دهند به این صورت که پیام انجیل را از اورشلیم و یهودیه تا اقصی نقاط زمین می‌رساندند.

دروس صوتية :

Back to: اعمال رسولان و رومیان

Comments are closed.