برکت بخشش

خدا روح و پادشاهی پادشاه داوود را به وی بازگرداند حتی با اینکه از نظر اخلاقی و معنوی شکست خورده بود. اما نعمت دریافت بخشش و تولد مجدد از سوی خداوند تنها پس از آن اتفاق افتاد که داوود با اعتراف به گناه خود، توبه از گناه و تعهد به پیروی از راه خداوند، در راه تقوا قدم برداشت. ما نیز مانند داوود، مشکل گناه را داریم. راه‌حل خدا برای مشکل گناه، بخشش اوست.

دروس صوتية :

Back to: داوران – استر

Comments are closed.