پنتیکاست شخصی پولس

تغییر مذهب پولس نمایش شگفت‌انگیزی از قدرت روح‌القدس است. خداوند شاول را که مخالف سرسخت انجیل بود با خود برد و او را به پولس رسول، بزرگترین مبلغ انجیل تبدیل کرد. در نتیجه ایمان جدید و تعهد وی برای رسیدن به جهان همراه با انجیل، پولس تمام موفقیت و شهرت جهانی خود را به عنوان یک فریسی کنار گذاشت و با توجه به ارزش فراتر از شناخت مسیح عیسی، همه چیز را از دست رفته دانست.

دروس صوتية :

Back to: اعمال رسولان و رومیان

Comments are closed.