اطاعت مسح شده

شاول، اولین پادشاه اسرائیل، نافرمانی کرد و باعث شد خداوند او را طرد کند. ویژگی غالب زندگی داوود اطاعت بود، او تمام خواسته‌های خدا را انجام می‌داد. موفقیت واقعی معمولاً به بهترین وجه در مکانهای خصوصی قلب ما کشف می‌شود. بزرگترین پادشاه اسرائیل یعنی داوود، چوپان، موسیقیدان، جنگجو، رهبر و یک دوست بود. از همه مهمتر، او به عنوان انسانی توصیف می‌شود که مطیع خداست.

دروس صوتية :

Back to: داوران – استر

Comments are closed.