خداوند می شنود

کتابهای سموئیل حقیقت خدا را به صورت زندگینامه کوتاه به ما نشان می‌دهد و به طور خاص بر روی سه نفر متمرکز است. طبق کتاب مقدس، سموئیل، شاول و داوود و تمام اتفاقاتی که برای آنها رخ داده است برای هشدار به ما و عبرت ما است. داوود بهترین پادشاهی است که اسرائیل داشته و از میزان فضای روح القدس برای داستانش قضاوت می‌کند، وی یکی از مهمترین شخصیت‌های کتاب مقدس است.

دروس صوتية :

Back to: داوران – استر

Comments are closed.