الگو های مرئی کلیسای نامرئی

در کتاب اعمال، هفت الگو را برای کلیسا مشاهده می‌کنیم. 1. بخشش: مومنان سخاوتمندانه داشته‌ها را تقسیم می‌کنند. 2. نافرمانی مدنی: خداوند عالی‌ترین مقام است. 3. آداب کلیسا: کسانی که به روح‌القدس دروغ می‌گفتند به طرز شگفت‌انگیزی از بین رفتند، تا کلیسا پاک و مقدس بماند. 4. هدایا: هدایای معنوی برای خدمت به کلیسا. 5. شهادت: استفان اولین کسی بود که به خاطر ایمان خود کشته شد. 6. خرید و فروش مناصب روحانی: کسانی که سعی می‌کنند رهبری را با پول بخرند یا با پول بر رهبری تأثیر بگذارند. 7. شفا: معجزه یک عمل معمول بود.

دروس صوتية :

Back to: اعمال رسولان و رومیان

Comments are closed.