پادشاهی خدا

پادشاهی خدا یعنی چه؟ در کتب عهد عتیق، پادشاهی خدا یک قلمرو لفظی، تاریخی و جغرافیایی بود که خداوند بر آن حاکم بود و خدا خودش می‌خواست تنها حاکم آن باشد. با این حال، مردم خدا را به عنوان پادشاه خود رد کردند و پادشاهان انسانی را خواستند، که به دست آوردند. نتیجه غالباً غم‌انگیز بود. این موضوع به ما مفهوم پادشاهی خدا و چگونگی ارتباط آن با عهد جدید و زندگی ما را نشان می‌دهد.

دروس صوتية :

Back to: داوران – استر

Comments are closed.