اعمال مسیح قیام کرده

در كتاب اعمال، تأسیس، آغاز بکار و اعمال كلیسا در هنگام اطاعت از مأموریت بزرگ ثبت شده است. تسلی دهنده موعود- روح‌القدس – با علائمی که هرگز تکرار نشده، می‌آید تا در مومنان ساکن شود. در انجیل لوقا، هدف کلیسا، وعده و قدرتی که به کلیسا داده شده است، و عملکردی که از موعظه پطرس حاصل شده، نشان داده شده است. کتاب اعمال پایان ندارد، بنابراین هر مومن به نوعی امروز بخشی از آخرین فصل این کتاب است!

دروس صوتية :

Back to: اعمال رسولان و رومیان

Comments are closed.