هر کسی در جایگاه خودش

با اینکه جدعون پنهان شده بود و می‌ترسید، اما خداوند از طریق جدعون نشان داد که دوست دارد کمترین، ضعیف‌ترین و معمولی‌ترین افراد را برای انجام معجزات خارق‌العاده برگزیند، البته وقتی چنین افرادی در دسترس هستند و متعهد به انجام کاری هستند که خدا به آنها می‌گوید. وقتی خدا شما را صدا می‌کند که کاری برای او انجام دهید باید بدانید که خدا شما را فرستاده و خدا با شماست تا به آن کار بپردازید.

دروس صوتية :

Back to: داوران – استر

Comments are closed.