خدمات مسیح

در انجیل‌ها متوجه می‌شویم که عیسی مردی بود که مأموریت داشت، که شامل سه خدمت می‌شد. عیسی این خدمت سه گانه را در یوحنا 14:6 بیان می‌کند: من راه و راستی و حیات هستم. هیچ‌کس جز به واسطۀ من، نزد پدر نمی‌آید. در انجیل‌ها از تعالیم او سخن گفته می‌شود – حقیقت؛ کارهای عظیم او، معجزات، شفا و رستگاری – حیات؛ و رهایی‌بخشی، مرگ و معاد، و اینکه چگونه فداکاری او ما را از گناهان‌مان نجات می‌دهد – راه.

دروس صوتية :

Back to: عهد جدید مقدمه: متی

اترك تعليقاً