چگونه کتاب مقدس رو مطالعه کنیم

مطالعه کتاب مقدس و بکار بستن حقایق آن در زندگی، نیاز به کار دارد. مطالعه کتاب مقدس بصورت اثربخش یک فرآیند سه بخشی است: مشاهده، تفسیر و کاربرد در زندگی. به عبارت دیگر، ما این سه سوال را از خود می‌پرسیم: کتاب چه می‌گوید؟ معنای آن چیست؟ و برای من چه معنایی دارد؟ اولین کتاب از کتاب مقدس یعنی پیدایش، به ما کمک می‌کند تا جهان و خودمان را همانطور که قرار بود باشیم و آنگونه که اکنون هستیم بشناسیم.

دروس صوتية :

Back to: پيدايش – سفر خروج

Comments are closed.