عذابهای ارتداد

کتاب داوران، دوران 400 ساله پس از تسخیر سرزمین موعود را روایت می‌کند و پس از آنکه بنی اسرائیل گفتند، ما خدای خود را خدمت خواهیم کرد و از او اطاعت خواهیم کرد. با این حال در این دوره از تاریخ عبری، مردم آنچه را که از نظر خودشان درست بود انجام می‌دادند. آیا تا به حال به خدا قول داده‌اید که خدا را در زندگی خود در درجه اول قرار دهید، اما بعداً از آن عهد فاصله گرفته باشید؟ بنی‌اسرائیل پس از استقرار در کنعان، نه یک بار، بلکه هفت بار این کار را کردند!

دروس صوتية :

Back to: داوران – استر

Comments are closed.