زنی بر سر چاه

عیسی با یک زن سامری در چاه روبرو شد و آب حیاتی به او عرضه کرد که برای همیشه تشنگی او را فرو نشاند. زن پیشنهاد عیسی را پذیرفت و به چشمه آب حیات بدل شد. به عبارت دیگر، او دوباره متولد شد و به دیگران نشان داد که چگونه زندگی ابدی را از عیسی مسیح دریافت کنند. عیسی ادعاهای جسورانه‌ای داشت: اینکه او پسر خدا است و کتب مقدس درباره او شهادت می‌دهند. سخنان او به مردم حق انتخاب می‌داد: یا باید عیسی را طرد می‌کردند یا به او ایمان می‌آوردند.

دروس صوتية :

Back to: لوقا و یوحنا

اترك تعليقاً